Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verrichtingen van diensten en verkoop van producten door Jonas Lauwerysen, hierna “JOLA”, met zetel te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 110 bus 1, ingeschreven in de KBO met nummer 0634.624.379 en met BTW-nummer BE 0634.624.379.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JOLA en op elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en diensten die aangeboden worden door JOLA en/of haar aangestelden.. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 werkdagen zijn aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst bij ondertekening ‘voor akkoord’ door zowel de klant als JOLA als teken van aanvaarding van de voorwaarden. De samenwerking kan ook schriftelijk worden vastgelegd in een meer gedetailleerde overeenkomst. In dat geval wordt duidelijk gesteld of de voorwaarden van de offerte geldig blijven of niet en welke algemene voorwaarden primeren. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge afspraken. JOLA behoudt zich bovendien het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

De overeenkomst die tot stand komt tussen JOLA en de klant is een inspanningsverbintenis. JOLA zal naar best vermogen, en gebruik makend van best-practices, state-of- the-art technologie en goed opgeleide mensen de opdracht uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, kunnen indicaties van timing, performantie en prijs onderhevig zijn aan wijzigingen ten gevolge van ontwikkelingen (bv. onvoldoende of niet-correcte input van de klant) tijdens de uitvoering van de opdracht. Afwijkingen hiervan kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen vermelden alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van deze overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In geval van ‘meerwerk’ dat meer dan 10% van de overeengekomen prijs overschrijdt, zal JOLA voorafgaandelijk aan de uitvoering de klant hiervan op de hoogte brengen. Bij voorkeur wordt meerwerk in gezamenlijk overleg bekeken en schriftelijk afgesproken.

De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van auteursrechtelijk beschermd materiaal en vrijwaart JOLA ten allen tijde voor aanspraken van derden op dit auteursrechtelijk beschermd materiaal. Goederen die tijdens de uitvoering aan JOLA worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard.

De facturatie gebeurt in functie van afgesproken opleveringsmomenten van fases. Indien hierover geen duidelijke afspraken gemaakt werden, wordt het in gebruik nemen (bv. van e-emailapplicatie) of het on line plaatsen van een website/applicatie als impliciete oplevering beschouwd. Er wordt een opvolgingsperiode waarbinnen ‘bugs’ of tekortkomingen kunnen gemeld worden voorzien van één maand. Na die periode wordt de opdracht als definitief opgeleverd beschouwd.

Betalingsvoorwaarden: Bij ondertekening is een voorschot van 50% opeisbaar en te betalen voorafgaandelijk aan het begin van de uitvoering van de overeenkomst. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Indien de klant de opdracht wenst te annuleren, kan er geen terugvordering gevraagd worden. Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan JOLA kenbaar gemaakt te worden. Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt JOLA het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten en zal de klant JOLA vrijwaren voor alle aanspraken van derden. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies
en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Bij annulatie van de opdracht door de klant wanneer de uitvoering nog niet was begonnen kan in geen enkel geval het voorschot van 50% teruggevorderd worden door de klant. JOLA kan bovendien een schadevergoeding eisen indien de opdracht nog niet aangevat werd. Indien de opdracht reeds was aangevat is JOLA gerechtigd alle reeds uitgevoerde prestaties evenals gemaakte kosten te factureren aan de klant.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn is JOLA gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten tot op het moment dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen,. JOLA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan JOLA, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst opzeggen, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

In geval van overmacht kan JOLA er niet toe gehouden worden haar verplichtingen namens de klant te voldoen en is zij gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Beide partijen verbinden er zich toe de nodige confidentialiteit te garanderen en geen vertrouwelijke informatie publiek te maken.

JOLA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald, Bovendien is JOLA niet aansprakelijk voor gebreken in de producten en/of geleverde diensten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag-en gebruiksvoorwaarden en enige daad, nalatigheid of fout van de klant. De aansprakelijkheid van JOLA blijft in elk geval beperkt tot het bedrag van het project zoals opgenomen in de laatste overeenkomst. De klant vrijwaart JOLA voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

JOLA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar uitgevoerde werken en/of diensten, die als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. JOLA behoudt het auteursrecht op deze werken. De overdracht van de intellectuele rechten van JOLA aan de klant kan enkel plaatsvinden dan via een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidend beding behoudt JOLA zich het recht voor om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

De klant verbindt er zich toe geen personeel of aangestelden van JOLA af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding van het personeelslid en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworvene.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel behalve wanneer deze Algemene Voorwaarden een aangetekend schrijven vereisen

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van JOLA of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.